Garantie

Garantie, tarieven en service

Servicebezoek binnen de garantie
Luca Sanitair heeft producten van diverse merken, die elk een andere garantietermijn hanteren (zie artikel 3, garantievoorwaarden). Bij een rechtsgeldige aanspraak op garantie is het herstel van gebreken in het algemeen kosteloos. Na het eerste jaar worden tot het einde van de garantieperiode alleen voorrijkosten in rekening gebracht. Luca Sanitair verleent garantie overeenkomstig de garantievoorwaarden, die hier geraadpleegd kunnen worden. 

Servicebezoek buiten de garantie
Voor reparaties van producten buiten de garantieperiode worden de voorrijkosten, de arbeidskosten en eventuele materiaalkosten doorberekend. Een reparatie valt buiten de garantieperiode wanneer een gebrek buiten de garantietermijn valt of wanneer geen rechtsgeldige aanspraak op de garantie kan worden gemaakt overeenkomstig artikel 4 van de garantievoorwaarden.

De tarieven voor een servicebezoek (buiten de garantie) bedragen:
Voorrijden:  €50,00 excl. btw
Arbeid:         €14,50 excl. btw (te berekenen per 15 minuten)

Wanneer de opdrachtgever minder dan 24 uur van tevoren afziet van de reparatie of niet akkoord gaat met de (herziene) kostenindicatie conform artikel 10 van de servicevoorwaarden of indien opdrachtgever een reparatieverzoek afkeurt conform artikel 7 van de servicevoorwaarden, brengt Luca Sanitair alleen de voorrijkkosten in rekening.

Garantievoorwaarden

1. Definities

Productfout: de door Luca Sanitair en/of diens toeleveranciers vastgestelde defecten aan de producten.

Luca Sanitair: sanitair groothandel die staat ingeschreven onder nummer 28101564 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Producten: alle producten van Luca Sanitair die in Nederland en België verkocht worden.

Website: www.lucasanitair.nl

2. Toepasselijkheid

Luca Sanitair geeft garantie op producten overeenkomstig deze garantievoorwaarden. Op de dienstverlening verricht door Luca Sanitair onder deze garantievoorwaarden zijn de servicevoorwaarden van toepassing die hier geraadpleegd kunnen worden.

3. Garantietermijn

Luca Sanitair heeft producten van diverse merken, die elk een andere garantietermijn hanteren (zie overzicht hieronder). Na levering van onderdelen of een reparatie bij een productfout wordt de garantietermijn niet verlengd. De garantietermijn voor oppervlakteschades geldt tot 8 dagen na levering, hierna vervalt de garantie. De garantie vervalt tevens na installatie van het beschadigde product. 

Garantietermijnen per merk

Luca Programma – 5 jaar garantie, 2 jaar garantie op binnenwerken van kranen

Luca Wood – 2 jaar garantie

Luca Steel – 2 jaar garantie

GB Group – 3 jaar garantie

Bongio – 5 jaar garantie, 2 jaar garantie op binnenwerken van kranen

Capanolli – 1 jaar

DAS radiatioren – 5 jaar garantie*

Globo – 2 jaar garantie

Hatria – 1 jaar garantie 

Viega - 5 jaar garantie

*De garantie voor DAS radiatoren omvat enkel de levering van een nieuwe radiator of nieuwe onderdelen voor de radiator. De garantie omvat geen vergoeding voor voorrij- en vervangingskosten. Luca Sanitair heeft de keuze tussen het vervangen of het herstellen van de radiator of defecte onderdelen. Bij wijzigingen aangebracht aan het model heeft Luca Sanitair het recht gelijkwaardige, maar niet identieke onderdelen of toestellen te leveren. 

4. Garantieregeling

Alle gebreken aan producten die aantoonbaar op een productfout terug te voeren zijn en zijn ontstaan binnen de in artikel 3 genoemde garantietermijn, worden door Luca Sanitair kosteloos hersteld met inachtneming van de onderstaande voorwaarden, mits de gebreken na constatering ervan bij Luca Sanitair worden gemeld.

4.1 Het herstel van gebreken geschiedt zodanig, dat defecte onderdelen ter beoordeling van Luca Sanitair worden gerepareerd of door nieuwe onderdelen worden vervangen. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, zal Luca Sanitair de daadwerkelijk betaalde vergoeding voor het product restitueren. 

4.2 Indien een gebrek door Luca Sanitair niet binnen een redelijke termijn kan worden opgelost of herstel onredelijk wordt vertraagd, zal Luca Sanitair, op verzoek, gratis de benodigde vervangende onderdelen leveren. Indien het product niet (meer) leverbaar is, wordt deze vervangen door een artikel van zelfde waarde. Bij levering van een vervangend product behoudt Luca Sanitair zich het recht voor een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor het tot dan toe genoten gebruik.

4.3 Wanneer een geldige aanspraak op de garantie wordt gemaakt, worden door Luca Sanitair in het eerste jaar na verkoop van het product geen kosten in rekening gebracht. 

Na dit eerste jaar worden tot het einde van de garantieperiode alleen voorrijkosten in rekening gebracht. 

4.4 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie:

Indien het product niet correct is geïnstalleerd, onderhouden of gerepareerd;

Indien het defect is veroorzaakt door incorrecte bediening of incorrect gebruik van  het product;

Indien er sprake is van vervuiling ontstaan door vervuilde waterleidingen (bijv. verstopping door bouwgruis);

Indien het defect is ontstaan doordat er geen of verkeerd onderhoud is uitgevoerd;

Indien er andere reserveonderdelen dan die van de fabrikant worden gebruikt tijdens reparaties of onderhoud van het product;

Indien het defect is veroorzaakt door transport of installatie van het product;

Indien het oppervlak is bekrast;

Indien het product een (ex)showroommodel, veilingaankoop o.i.d. betreft;

Indien verbruiksgoederen (zoals filters, filterpatronen, beluchters of batterijen) of materialen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals afdichtingen of slangen), leeg, beschadigd of niet gemonteerd zijn;

Indien het defect is veroorzaakt doordat kwetsbare onderdelen (zoals glas of lampen) zijn gebroken;

Indien het defect ontstaat door agressieve invloeden van buitenaf (zoals chemicaliën, reinigingsmiddelen of inwerking van zonlicht), of indien het defect is veroorzaakt door specifieke invloeden van buitenaf (bijv. een te hoge of lage druk in de waterleiding of te veel/te weinig spanning op de elektrische aansluiting);

Indien het defect is veroorzaakt doordat de eindgebruiker of derden zich schuldig hebben gemaakt aan het opzettelijk toebrengen van schade of wanneer er sprake is van grove nalatigheid;

Indien het product niet correct is geïnstalleerd door een erkend installateur en niet is behandeld volgens de gebruiksvoorschriften van de fabrikant.

4.5 De gedemonteerde en defecte onderdelen/producten moeten onder begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan Luca Sanitair, naar het adres zoals vermeld op de website. Tenzij Luca Sanitair anders vermeld in zijn berichtgeving. 

4.6 Vervangende onderdelen worden eigendom van Luca Sanitair. 

5. Aanspraak op garantie

Om aanspraak te maken op de garantie moet de originele afleverbon/factuur, met daarop duidelijk leesbaar de aankoopdatum, ordernummer en artikelnummer, van het betreffende product aan Luca Sanitair worden getoond. De in artikel 3 genoemde garantietermijn wordt bij nalevering van onderdelen of een reparatie bij een productfout binnen de garantietermijn niet verlengd.


Servicevoorwaarden

1. Definities

Garantievoorwaarden: de garantievoorwaarden van Luca Sanitair die hier geraadpleegd kunnen worden.

Luca Sanitair: sanitair groothandel die staat ingeschreven onder nummer 28101564 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Producten: alle producten van Luca Sanitair die in Nederland en België verkocht worden.

Voorwaarden: deze servicevoorwaarden.

Website: www.lucasanitair.nl

Opdrachtgever: de Luca dealer die een serviceverzoek bij Luca Sanitair aanvraagt.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onder de garantievoorwaarden of buiten de garantie uitgevoerde reparaties.

3. Aanvraag

Een serviceverzoek kan aangevraagd worden via het serviceformulier op de website. 

4. Onderzoek

Luca Sanitair zal het ingekomen serviceverzoek beoordelen en onderzoek verrichten om de oorzaak van de storing of het gebrek vast te stellen en om te bepalen of een eventueel gebrek al dan niet onder de garantie valt. Luca Sanitair zal daarnaast beoordelen of het product volgens de gebruiksvoorschriften van de fabrikant is toegepast.

Luca Sanitair zal, op basis van de uitkomst van het onderzoek en ter beoordeling door Luca Sanitair, aan uw serviceverzoek voldoen door middel van het geven van telefonisch of schriftelijk advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. Indien blijkt dat het product niet volgens de installatievoorschriften is geïnstalleerd of niet volgens de gebruiksvoorschriften is gebruikt, verricht Luca Sanitair de reparatiewerkzaamheden voor rekening en risico van opdrachtgever.

5. Servicebezoek door monteur

Indien Luca Sanitair op basis van het serviceverzoek niet heeft kunnen vaststellen of het product volgens de installatievoorschriften is geïnstalleerd en/of volgens de gebruiksvoorschriften is gebruikt, zal de monteur dit ter plekke beoordelen. Wanneer blijkt dat het product niet volgens de installatievoorschriften is geïnstalleerd of niet volgens de gebruiksvoorschriften is toegepast, verricht Luca Sanitair de reparatiewerkzaamheden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Wanneer gedurende de reparatie blijkt dat deze door onvoorziene omstandigheden niet tegen de begrote kosten kan worden uitgevoerd of wanneer er aanvullende werkzaamheden nodig zijn, zal in overleg met de opdrachtgever een herziene kostenindicatie worden opgesteld. Een servicebezoek door een monteur wordt enkel toegepast binnen Nederland, met uitsluiting van de Waddeneilanden. 

6. Uitvoering

Het serviceverzoek zal op basis van de onderstaande voorwaarden worden uitgevoerd:

Het product of onderdeel waarvoor de servicemonteur wordt ingeschakeld, dient goed bereikbaar en vrij van kitwerk te zijn;

De werkomgeving dient schoon en vrij van obstakels te zijn en de servicemonteur moet zonder belemmeringen door derden zijn werkzaamheden kunnen verrichten;

Eventueel noodzakelijke afsluiters voor water en stroom dienen bereikbaar te zijn;

Het desbetreffende product dient volgens de installatievoorschriften van de fabrikant geïnstalleerd te zijn; 

Op het tijdstip van de afspraak dient er iemand op het bezoekadres aanwezig te zijn die de monteur toegang tot de werkomgeving verschaft;

De servicemonteur voert geen hak- en/of breekwerkzaamheden uit, alsmede herstelwerkzaamheden die als gevolg van het servicebezoek benodigd kunnen zijn;

Luca Sanitair is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die het gevolg is van het servicebezoek;

Indien er aan één of meerdere bepalingen binnen de servicevoorwaarden niet is voldaan of wanneer andere (vooraf) gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, wordt er geen service verricht en ontvangt de dealer een factuur voor de gemaakte kosten.

De servicemonteur behoudt zich te allen tijde het recht voor een servicebezoek te annuleren of af te breken. 

7. Afkeuring reparatieverzoek

Indien niet aan de in artikel 6 genoemde voorwaarden kan worden voldaan, keurt de monteur het reparatieverzoek af en worden geen reparatiewerkzaamheden verricht. Indien de monteur dit tijdens de beoordeling ter plekke concludeert, worden de voorrijkosten zoals vermeld op de website in rekening gebracht.

8. Kosten

Bij een rechtsgeldige aanspraak op de garantie is het herstel van gebreken kosteloos. Voor een servicebezoek voor reparatie van producten buiten de garantie(termijn) gelden de volgende tarieven:

Voorrijden:  €50,00 excl. btw

Arbeid:         €14,50 excl. btw (te berekenen per 15 minuten)

9. Betaling

De betaling geschiedt middels een facturatie aan de opdrachtgever/dealer.

10. Afzien van reparatie

Wanneer de opdrachtgever minder dan 24 uur van tevoren afziet van de reparatie of niet akkoord gaat met de (herziene) kostenindicatie, worden door Luca Sanitair voorrijkosten in rekening gebracht.